1. Πριν τη ανάληψη της διπλωματικής

1.1 Ποια είναι η διαδικασία ανάληψης διπλωματικής;

Τα στάδια για την ανάληψη μίας διπλωματικής είναι τα εξής:

 1. Βγαίνουν θέματα
 2. Γίνεται μια εκδήλωση παρουσίασης θεμάτων
 3. Συμπληρώνετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4. Γίνεται αξιολόγηση
 5. Γίνονται οι αναθέσεις
1.2 Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ανάληψης διπλωματικής;
 1. Αριθμός μαθημάτων (<7)
 2. Σχετικά καλός βαθμός πτυχίου (>7)
 3. Καλός βαθμός μετά-Τομεακών μαθημάτων (>7.5)
 4. Καλή επίδοση (>8) στα μαθήματα του εργαστηρίου που σχετίζονται με τη διπλωματική
 5. Άλλα χαρακτηριστικά(προσωπικό portfolio από projects, πρακτική εργασία, σεμινάρια, δημοσιεύσεις, και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε οτι ισχυροποιεί την υποψηφιότητά σας.)
1.3 Είναι τα κριτήρια τόσο αυστηρά;

Είναι επιθυμητό οι βαθμοί να είναι κοντά σε αυτά τα επίπεδα, αλλά σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζονται όλα τα στοιχεία της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1.4 Πώς καθορίζεται ο βαθμός της διπλωματικής;
 • Από την ποιότητα της δουλειάς
 • Από την ποιότητα του κειμένου και της παρουσίασης
 • Από την χρονική συνέπεια
1.5 Πόση ανθρωπο-προσπάθεια υπολογίζεται για κάθε διπλωματική;

Περίπου 4,5-5,5 ανθρωπομήνες σε ρυθμούς εργασίας πλήρους απασχόλησης (8ώρες). Aν συνυπολογιστούν και οι εξεταστικές, γιορτές, διακοπές κτλ., η ανθρωπο-προσπάθεια υπολογίζεται στους 6-9 μήνες

1.6 Υπάρχει η δυνατότητα διακοπής/καθυστέρησης του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής;

Σε περίπτωση που θέλεις να:

 • Εργαστείς
 • Κάνεις πρακτική
 • Εξάμηνο στο εξωτερικό
 • Ταξίδι μεγάλης διάρκειας π.χ. μεγαλύτερο του μήνα
 • Απουσία μεγάλης διάρκειας(όχι πάνω από 12 μήνες)

Θα πρέπει να κρατάς ενήμερους τους επιβλέποντες και να πάρεις την άδειά τους διαφορετικά θα έχει αντίκτυπο στο βαθμό της διπλωματικής

2. Μετά την ανάληψη της διπλωματικής

2.1 Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να δώσω και σε ποιον;

Δώστε τα στοιχεία επικοινωνίας στον συνεπιβλέποντα της διπλωματικής

 • Email
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Δημιουργία code repository σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες
 • Ο επιβλέποντας σε έχει ενημερώσει για τις υποχρεώσεις και τους όρους εκπόνησης διπλωματικής (όπως ορίζονται στις ενότητες: Μετά την ανάληψη της διπλωματικής, Κείμενο και παρουσίαση διπλωματικής, Μετά το τέλος της διπλωματικής – γνωστές και ως Diploma Thesis Code of Conduct) και να έχεις στείλει ένα email αποδοχής του Diploma Thesis Code of Conduct στον επιβλέποντα
2.2 Τι υπηρεσίες μου παρέχονται από το ISSEL;

Το ISSEL προσφέρει:

 • Coding guidelines
 • Version Control υπηρεσίες (Git)
 • Continuous Integration
 • Παροχή υπολογιστικής δύναμης
 • Διάφορα ρομποτικά οχήματα της ομάδας PANDORA
  1. Όχημα PANDORA
  2. NAO humanoid robot
  3. Όχημα 4WS4WD
  4. Turtlebot
 • Embedded modules (Raspberry Pi, FPGAs)
 • Various sensors / motors
2.3 Κάθε πότε θα έχω συναντήσεις;

Κατά μέσο όρο, μία φορά το μήνα με τον επιβλέποντα και συχνότερα με τον συνεπιβλέποντα

2.4 Σε ποια στάδια χωρίζεται η εργασία;

Η εργασία χωρίζεται στα εξής στάδια:

 1. Aναζήτηση βιβλιογραφίας
 2. Σαφής καθορισμός θέματος
 3. Ανάπτυξη
 4. Πειράματα
 5. Προσαρμογή κώδικα
 6. Τελικά πειράματα
 7. Συμπεράσματα
 8. Συγγραφή
2.5 Πότε πρέπει να παραδώσω το ολοκληρωμένο κείμενο προς επιθεώρηση της διπλωματικής;

 • Το τελικό draft του κειμένου θα πρέπει να είναι έτοιμο τουλάχιστον 1 μήνα πριν τις παρουσιάσεις των διπλωματικών. Αυτό περίπου υπολογίζεται σε: 1 Οκτωβρίου1 Φεβρουαρίου1 Ιουνίου του εκάστοτε έτους. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα.
 • Για την παρουσίαση πρέπει να έχει γίνει μία συνάντηση με τον επιβλέποντα για το τελικό ΟΚ.

3. Κείμενο και παρουσίαση διπλωματικής

3.1 Υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο για το κείμενο;

Στο εξώφυλλο πρέπει να υπάρχει

 • το logo του ΑΠΘ, το όνομα του τμήματος και το όνομα του εργαστηρίου
 • Ο τίτλος της διπλωματικής
 • Το όνομα, ΑΕΜ του φοιτητή
 • Τα ονόματα και οι τίτλοι των υπευθύνων
 • Θεσσαλονίκη, xxxxx (χρονολογία)
 • Ευχαριστίες
 • Περίληψη/Σύνοψη
 • Title/Abstract: H σελίδα αυτή να είναι αυτόνομη. Δηλαδή πέρα από τον τίτλο και το abstract που θα είναι ακριβείς μεταφράσεις της ελληνικής έκδοσης, θέλουμε να υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας κάτω δεξιά.
 • Πίνακας περιεχομένων
 • Λίστα Σχημάτων
 • Λίστα Πινάκων
 • (Λίστα Αλγορίθμων)
 • (Τυπογραφικοί προσδιορισμοί)
 • (Γλωσσάρι)
 1. Εισαγωγή: [Περιγραφή της περιοχής]
  1. Κίνητρο
  2. Περιγραφή προβλήματος
  3. Στόχοι της διπλωματικής
  4. Διάρθρωση
 2. Υπόβαθρο [Το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης για να κατανοήσει το κείμενο]
 3. Σχετική βιβλιογραφία [Άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος έως τώρα]
 4. Ορισμός του προβλήματος [ειδικότεροι τρόποι αντιμετώπισης]
 5. Μεθοδολογία
 6. Πειράματα & Αποτελέσματα [Μπορεί να σπάσει ανάλογα με το μήκος του κεφαλαίου]
 7. Συμπεράσματα & μελλοντική εργασία [Μπορεί να σπάσει ανάλογα με το μήκος του κεφαλαίου]

Επίσης:

 • Οι λέξεις που ορίζονται μέσα στο κείμενο να είναι με italics
 • Σχήματα, πίνακες και αλγόριθμοι να έχουν αριθμημένες λεζάντες. Τα σχήματα από κάτω, οι πίνακες και οι αλγόριθμοι από πάνω. To κάθε caption (λεζάντα) να είναι αυτόνομο. Να μην εμφανίζεται επίσης προτού περιγραφεί μέσα στο κείμενο.
 • Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα σελίδα
 • Το κείμενο να είναι justified
 • Οι παράγραφοι να έχουν κενό μεταξύ τους
 • Να υπάρχει διάκενο 1.5 (spacing) στην παράγραφο
 • Οι εξισώσεις να είναι κεντραρισμένες και αριθμημένες
3.2 Υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο για την παρουσίαση;
 • Χρησιμοποιείστε το potx αρχείο με ένα super basic template
 • Μέγιστος χρόνος: 15’ αυστηρά!
 • Το title slide να περιέχει
  • Ονοματεπώνυμο
  • ΑΕΜ
  • Τίτλο διπλωματική
  • Τμήμα
  • Ημερομηνία παρουσίασης
  • Όνομα επιβλέποντα και ιδιότητα
  • Όνομα συνεπιβλέποντα και ιδιότητα
  • Logo AUTH
  • Logo ISSEL
 • Να υπάρχουν με αυτή τη σειρά:
  1. Title slide
  2. Slide motivation: γιατί το κάνεις αυτό που έκανες;
  3. Slide: τι έμαθες (κοινώς τι από αυτά το έκανες εσύ)
  4. …Μεθοδολογία, Αποτελέσματα κτλ.
  5. Slide συμπερασμάτων
  6. Slide future work
  7. Slide με publications, awards κτλ.
  8. Slide με ευχαριστίες
  9. Final slide
  10. Hidden slides με ότι δε χωράει. Π.χ. Παράδειγμα τρεξίματος του αλγορίθμου, έξτρα πειράματα, κτλ.
 • Footer
 • Να κοιτάς το κοινό και όχι τον υπολογιστή ή το projection.
 • Να μιλάς δυνατά.
 • Να έχεις κάνει πρόβα την παρουσίασή σου φωναχτά σπίτι
 • Να είσαι μέσα στο χρόνο που σου δόθηκε
 • Όταν δείχνεις πειράματα να είσαι πλήρης στο set up που έχεις κάνει (π.χ. Χρησιμοποίησα 10-fold cross validation σε 10Κ samples).
 • Να έρχεσαι προετοιμασμένος (τσάντα εξάρτηση οπλισμό) και πιο νωρίς για να δεις αν παίζει η παρουσίασή σου και τα βίντεό σου ή ότι άλλο.
 • Αν οι άξονες στα διαγράμματα έχουν μικρά fonts μεγάλωσέ τα ή βάλε δικά σου.
 • Αν αναπτύξατε software, ένα μικρό video επίδειξης της λειτουργικότητας.
3.3 Υπάρχουν κάποιες βασικές οδηγίες για την συγγραφή του κειμένου?

 • Θα πρέπει να γνωρίζετε πότε χρησιμοποιείται το τελικό ν (κανόνες)
 • Να ορίζονται τα αρτικόλεξα πριν χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον μία φορά μέσα στο κείμενο.
  • Π.χ. Software Engineering (SE), Νευρωνικά Δίκτυα (ΝΔ)
 • Οι βασικοί όροι της διπλωματικής σας, θα πρέπει να είναι γραμμένοι στα ελληνικά και μέσα σε παρένθεση στα αγγλικά
  • Π.χ. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Οι παράγραφοι να είναι justified.

4. Μετά το τέλος της διπλωματικής

4.1 Τι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διπλωματική;

Για να ολοκληρωθεί και τυπικά η διπλωματική σας θα θέλαμε τα παρακάτω:

 1. Τελικό κείμενο source: word ή latex με ότι διορθώσεις μπορεί να σου ζήτησε η επιτροπή
 2. Τελικό κείμενο pdf
 3. Παρουσίαση pptx (και το source αν είναι latex)
 4. Any presentational material (για παράδειγμα videos)
 5. Source codes σε zip αρχείο/α αν δεν υπάρχουν στα repositories του εργαστηρίου (στείλτε το link του repo τότε) + ένα README αρχείο που να περιγράφει τη διαδικασία installation μαζί με όποιο documentation υπάρχει για την εκτέλεση του κώδικα.
 6. Αν υπάρχει το τελικό link του running app.
 7. 2 txt με περιληψη με τιτλο και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να μπει στο site του εργαστηρίου.
 8. Το linkedIn account σας για να σας προσθέσουμε στο group του Εργαστηρίου.